top of page

Ondermijnende criminaliteit

Ondermijnende criminaliteit

DRAFT 3.0

5 juni 2025

Het is zorgwekkend om te zien dat artikelen over het bestrijden van ondermijnende criminaliteit (Project Ondermijning structureel; Hof van Justitie kan rekenen op extra geld uit Nederland, 2023) en de beschikbaarstelling van meer geld voor de Procureur-Generaal en het Hof (Structureel geld ondermijning; Aanpak ondermijnende criminaliteit gefinancierd door Nederland, 2023) volgens mij niet veel aandacht lijken te krijgen. Dit kan mogelijk te maken hebben met de urgentie en omvang van andere problemen waar mensen mee worstelen, waardoor deze kwestie naar de achtergrond wordt gedreven .

Een significant deel van de bevolking, namelijk minstens 31%, bevindt zich in een situatie van overleven. Dit betekent dat ze moeite hebben om rond te komen en te voorzien in hun basisbehoeften. Onder deze omstandigheden ligt het voor de hand dat de focus van mensen primair gericht is op het veiligstellen van hun eigen bestaan.

Het is echter van cruciaal belang om te erkennen dat ondermijnende criminaliteit een reëel probleem is dat de samenleving als geheel raakt. Steeds meer mensen dreigen het slachtoffer te worden van georganiseerde misdaad, en er zijn steeds meer aanwijzingen dat deze criminaliteit zich heeft verspreid naar alle sectoren van de samenleving. Het feit dat er speciale programma’s worden opgezet om hiertegen op te treden, onderstreept de ernst van de situatie.

Ondanks de inspanningen om daders voor het gerecht te brengen, is het zorgwekkend dat we nog steeds geen merkbare grip lijken te krijgen op deze problematiek. Dit heeft verlammende gevolgen op onze samenleving, met name op onze economie. Om deze problemen aan te pakken en onze samenleving weer op de juiste koers te krijgen, zijn er verschillende stappen die genomen kunnen worden.

1. Prioriteit en bewustzijn: Het is essentieel dat overheid en de samenleving als geheel ondermijnende criminaliteit als een urgente prioriteit erkennen; zonder integriteit geen duurzame ontwikkeling. Bewustwordingscampagnes kunnen helpen om het besef van de ernst van het probleem te vergroten.

2. Intensieve samenwerking: Het bestrijden van georganiseerde misdaad vereist een gecoördineerde en integrale aanpak. Samenwerking―lokaal en internationaal―tussen wetshandhavingsinstanties, justitie, overheidsinstellingen en andere relevante partijen is van vitaal belang.

3. Versterking van rechtssysteem en handhavingscapaciteit: Het investeren in de capaciteit en middelen van het rechtssysteem, waaronder de Procureur-Generaal en het Hof, is essentieel om effectieve vervolging en berechting mogelijk te maken.

4. Preventie en sociaaleconomische maatregelen: Naast repressieve maatregelen is het belangrijk om te investeren in preventieprogramma’s die mensen weerbaarder maken tegen de verleidingen van de georganiseerde misdaad. Sociaaleconomische maatregelen die de kansen en levensomstandigheden van mensen verbeteren, kunnen een belangrijke rol spelen bij het verminderen van de aantrekkingskracht van criminele activiteiten.

5. Internationale samenwerking: Georganiseerde misdaad kent geen grenzen. Het is daarom belangrijk om samen te werken met andere landen en internationale organisaties om informatie-uitwisseling en gezamenlijke acties mogelijk te maken.

Al de vijf bovengenoemde “adviezen” worden al een tijdje gevolgd en toch! Het oplossen van deze problematiek vergt een langetermijninspanning en de betrokkenheid van iedereen. Door samen te werken kunnen we stap voor stap vooruitgang boeken en onze samenleving weer laten bloeien.

References

Project Ondermijning structureel; Hof van Justitie kan rekenen op extra geld uit Nederland. (2023, mei 31). Antilliaans Dagblad, p. 7.

Structureel geld ondermijning; Aanpak ondermijnende criminaliteit gefinancierd door Nederland. (2023, mei 31). Antilliaans Dagblad, p. 3.

Miguel Goede

1 view0 comments

Kommentarer


bottom of page