top of page

Ennia

Ennia

DRAFT 3.0

6 juni 2023

Het geval bij de grootste verzekeraar speelt al enkele jaren, ongeveer zeven jaar. Onder het toezicht van de dikbetaalde commissarissen en bestuurders―onze notabelen―heeft de aandeelhouder een miljard uit de organisatie gehaald.

Het is inderdaad zorgwekkend dat er zich dergelijke problemen hebben voorgedaan bij de grootste verzekeraar, waarbij de aandeelhouder een aanzienlijk bedrag heeft onttrokken aan de organisatie terwijl de commissarissen en bestuurders toezicht hielden. Dit heeft geleid tot lopende rechtszaken en de aansprakelijkstelling van de bestuurders voor miljoenen.

Deze situatie heeft niet alleen gevolgen voor de bestuurders, maar ook voor de pensioenen van ongeveer 25.000 tot 30.000 mensen―op een totale bevolking van 148.935―waarvan de zekerheid nu onzeker is geworden. Hiermee heeft de Ennia het predicaat van to big to fail verworven, net als Giro Bank en Insel Air en is een bailout door de staat, lees belastingbetaler, aan de orde. Momenteel zijn er een aantal opties besproken: een kapitaalinjectie van 650 à 700 miljoen gulden of een aanzienlijke korting op de pensioenen, mogelijk tot wel 60% of 80%.

Het is zorgwekkend dat er een gevoel van gelatenheid heerst bij iedereen, inclusief de polishouders―pueblo mansu. Dit kan te wijten zijn aan verschillende factoren. Mogelijk hebben mensen het vertrouwen in het systeem verloren, zijn ze vermoeid van de voortdurende onzekerheid en hebben ze het gevoel dat ze weinig invloed hebben op de uitkomst van deze situatie.

Om te begrijpen hoe het zover heeft kunnen komen, is een grondige analyse van de situatie en de besluitvormingsprocessen nodig. Mogelijk zijn er tekortkomingen geweest in het toezicht, de regelgeving of de governance-structuur van de organisatie. Het kan ook wijzen op een gebrek aan transparantie en verantwoordelijkheid binnen het bedrijf.

Hoe dit precies zal verlopen, hangt af van verschillende factoren, zoals de uitkomst van de lopende rechtszaken, de beslissingen van de betrokken partijen en mogelijke ingrepen van toezichthouders en de regering. Het is belangrijk dat de rechtszaken een eerlijke en rechtvaardige uitkomst hebben, waarbij de verantwoordelijken ter verantwoording worden geroepen en er passende maatregelen worden genomen om de belangen van de polishouders en pensioengerechtigden te beschermen.

De rol van toezichthouders en de overheid is cruciaal bij het waarborgen van een eerlijke en stabiele uitkomst. Zij moeten ervoor zorgen dat er adequate maatregelen worden genomen om herhaling van dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen. Dit kan onder meer het aanscherpen van regelgeving, versterking van het toezicht en het stimuleren van transparantie en verantwoordingsplicht omvatten.

Het is belangrijk dat alle betrokken partijen, inclusief de polishouders, zich bewust zijn van hun rechten en actief betrokken blijven bij het proces. Door gezamenlijk druk uit te oefenen op de verantwoordelijke partijen, kan er hopelijk een rechtvaardige oplossing worden gevonden en kunnen lessen worden geleerd om herhaling te voorkomen.

Inmiddels heeft de Centrale Bank―ook notabelen―heeft gefaald in het houden van toezicht, het probleem nu bij de Raad van Ministers van Curaçao neergelegd en ook Den Haag oefent druk uit om tot een oplossing te komen. De Raad van Ministers heeft een commissie opdracht gegeven om de verschillende alternatieven met hun voor- en nadelen naast elkaar te leggen. Het lijkt erop dat de 650 miljoen van de Centrale Bank zal komen (Kapitaalinjectie Ennia; Binnen twee weken advies over vier opties financering, 2023).

References

Kapitaalinjectie Ennia; Binnen twee weken advies over vier opties financering. (2023, juni 3). Antilliaans Dagblad, p. 1.

Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

De jaarcyclus gaat sluiten DRAFT 4.0 4 december 2023 Het is een stillere zondag dan normaal als je thuisblijft en geen radio of televisie aanzet. De dag verloopt trager dan normaal, en de temperatuur

Ligt het nu aan mij? DRAFT 4.0 3 december 2023 Op een vrijdag, zoals die van 1 december 2023, rijd ik langs het gebouw van onze nationale bibliotheek dat er verwaarloosd bij staat. De bibliotheek is e

Op weg naar pathocratie: De schaduw van democratie DRAFT 4.0 2 december 2023 Een paar dagen geleden bracht een bevriende jonge psycholoog een intrigerende term in mijn wereld: pathocratie. Een begrip

bottom of page