top of page

Meer mensen halen een papiertje

Hits: 119

WILLEMSTAD — Het opleidingsniveau van de niet-schoolgaande bevolking is in de afgelopen tien jaar duidelijk gestegen. Dat blijkt uit de cijfers van de laatste Census in 2011. In 2001 was 69,8 procent zeer laag tot laagopgeleid en had ruim 10 procent een hoge opleiding gevolgd.

Advertentie

Tien jaar later blijkt dat het percentage laagopgeleiden is gedaald naar 61,1 procent en het aantal hoogopgeleiden is gestegen naar bijna 15 procent van de bevolking.

Verder heeft 21,5 procent een middelbare opleiding (havo, vwo, sbo, mbo) gevolgd.

Ook het aantal studenten dat een hoge dagopleiding (hbo/ wo) op Curaçao volgt, is fors gegroeid van 562 personen in 2001 naar 1988 personen in 2011.

Daarnaast volgen 687 studenten deeltijd- of avondopleidingen op hbo/ wo-niveau.

Deze onderwijsgerelateerde cijfers, afkomstig van de census 2011, heeft het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) op zijn website geplaatst.

In 2011 bezoeken in totaal 39.484 personen een type dagonderwijs.

Vergeleken met de cijfers van de Census van 2001 is dit een groei van 9,3 procent.

De ontwikkeling tussen 2001 en 2011 van het aantal deelnemers verschilt per type onderwijs.

Het totaal aantal scholieren dat in 2011 het Funderend Onderwijs bezoekt is 18.087.

Vergeleken met het aantal scholieren dat in 2001 de kleuterschool en basisschool bezocht is dit een daling met 10 procent.

Van alle jongeren van 4 tot en met 18 jaar gaat 96,1 procent naar een dagschool.

In 2001 was de schoolparticipatiegraad bijna hetzelfde, namelijk 95,7 procent.

Het percentage vrouwen met een hoge opleiding is 14,2 procent, ten opzichte van 15,9 procent mannen.

Absoluut gezien zijn er echter meer hoogopgeleide vrouwen (8512) dan hoogopgeleide mannen (7533) in Curaçao.

Verder had in 2011 36,9 procent van de totale nietschoolgaande bevolking geen diploma van het secundair onderwijs. In 2001 gold een algemeen voortijdig schoolverlatercijfer van 41,8 procent. Het voortijdig schoolverlatercijfer voor de jeugd (15-24 jaar) was in 2011 gedaald naar 34,9 procent ten opzichte van 45,2 procent in 2001.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page