top of page

Berouw komt na de zonde

Berouw komt na de zonde

DRAFT 2.0

22 januari 2022

Zonde, berouw, boete, vergeving.

Ik las dat de bestuurder van de universiteit beterschap heeft beloofd wat betreft de corporate governance (UoC belooft beterschap, 2022).

Ik moest denken aan de minister GMN die door het stof ging in het parlement en schuld en spijt bekende. Zij werd door de coalitie vergeven; ze overleefde twee moties van wantrouwen.. De minister zag in dat ze de bestuurders van de AZV, die via een vonnis van de rechter gedwongen zijn om miljoenen terugbetalen niet zomaar kon vergeven en heen zenden met de boodschap niet meer te zondigen.

Steeds meer zien wij dat wij dat de religieuze zonde en vergeving willen toepassen in governance. Maar dat werkt niet zo. Natuurlijk moeten wij als Christenen vergiffenis vragen en vergeven, maar dat heeft geen consequenties voor het recht en de rechtsstaat. Het is niet zo dat door vergiffenis te vragen het recht stopt. Er kan misschien een een klein beetje rekening mee worden gehouden. Het is niet zoals vele Christenen roepen om de minister nu met rust te laten omdat ze zich heeft verontschuldigd, een goed mens is en nog veel moet leren. In governance is er gewoon accountability en zijn er consequenties. Dat houdt in dat je in sommige gevallen de eer aan jezelf moet houden en opstappen of weggestuurd wordt.

Om het systeem te laten werken moet accountability gewoon gehanteerd worden. Het is onderdeel van de checks and balances. Het heeft een uitstraling naar de samenleving, met name de jongeren. Wij moeten inzien dat keuzes gevolgen hebben en dat men die niet ongedaan kan maken door beterschap te beloven.

BW boek 2, artikel 15

1: Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de rechtspersoon en van alles betreffende de werkzaamheden van de rechtspersoon, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de rechtspersoon kunnen worden gekend.

2. Onverminderd het elders in de wet bepaalde is het bestuur verplicht jaarlijks binnen acht maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening, ten minste bestaande uit een balans en een staat van baten en lasten, op te maken en op papier te stellen. 3. Het bestuur is verplicht de in het eerste en tweede lid bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende tien jaren te bewaren.

De wet is duidelijk wie al een jaar laat is met de jaarrekeningen begaat een hoofdzonde in corporate governance. Maar hier komt iedereen er al jaren mee weg, ook de regering die achterloopt met de jaarrekeningen. Dit komt door steeds spijt betuigen en dergelijken. Ondertussen verandert er bitter weinig.

References

UoC belooft beterschap. (2022, januari 20). Antilliaans Dagblad, p. 2.

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Commentaires


bottom of page