top of page

Niet de derde weg maar de vijfde

Niet de derde weg maar de vijfde

DRAFT 1.0

27 maart 2021

Het lijkt alsof het van de overheid of van de private sector (de markt) moet komen. Maar er is een derde speelveld, het maatschappelijk middenveld of civil society. Het maatschappelijk middenveld zijn de burgers. De afgelopen dencennia heeft de steeds overgeleverd aan de overheid of/en de markt. Dit heeft feleid tot inpotentie en achteruit gang van de burgers.

Er is het concept van de derde weg. Dat is een beweging binnen de sociaaldemocratie die sinds de jaren negentig een nieuw evenwicht zoekt tussen de liberale markteconomie en de verzorgingsstaat. In de derde weg, worden hierbij (neo-)liberale ideeën gebruikt om socialistische idealen na te streven. Een andere omschrijving van de derde is: een rechtvaardiging achteraf voor de al eerder ingezette aanpassing van de sociaaldemocratie aan het neoliberalisme.

Een belangrijk kenmerk van deze ideologie is een positieve waardering van het marktmechanisme. Dit is terug te zien in de grootschalige privatiseringsgolf die vanaf de jaren tachtig door veel Westerse overheden werd ingezet. Ook wordt de nadruk gelegd op persoonlijke verantwoordelijkheid. Volgens deze ideologie dient de overheid zo min mogelijk actief in te grijpen in de maatschappij. Wetgeving en regulering dienen er echter wel op gericht te zijn om in de maatschappij zo veel mogelijk sociale ontwikkelingen te stimuleren. Een goed voorbeeld hiervan is het gebruik van fiscale middelen om bedrijven te belonen die gehandicapten in dienst nemen. Er is bij deze ideologie dus geen sprake van overheidsdwang, maar van overheidsstimulering. (Wikipedia)

De derde weg is tot nu toe geen succes gebleken. Waarom? In plaats van geholpen te worden wordt het geexploteerd en weg gedrukt door de markt. Ik pleit voor wat ik noem de vijfde weg en die leidt tot de Samenleving 5.0. Deze is in het nu volgende scenario 5.0 beschreven.

“De politieke arena is pluriform. E-government is een realiteit. De overheidsmacht is gedecentraliseerd naar de wijken. Het eiland is naar buiten gericht, werkt samen en integreert. Het eiland speelt een bemiddelende rol in de regio, bijvoorbeeld in het geval van Venezuela.

De economie is gebaseerd op de principes van de donut economie of circulaire economie. We zijn hier gekomen door een Green New Deal te implementeren. De voortgang wordt gemeten met behulp van een welzijnsindex. De economie is gebaseerd op het innovatieve ICT-cluster en de creatieve sector. Werken en leren op afstand is de norm. De export is toegenomen door e-business en er is een aanzienlijke structurele economische groei. De economie is zinvol (Klomp & Maarhuis, 2018) en wordt niet aangedreven door neoliberale corporaties.

Het eiland produceert een aanzienlijk deel van het voedsel door toepassing van technologie. Er is ook stadstuinieren en mensen verbouwen een deel van hun voedsel in hun tuinen en in sommige gevallen op hun daken. Dit wordt bereikt door het regenwateropvangsysteem te verbeteren.

Onder de algemene kenmerken van Scenario 5.0 zijn de volgende:

• E-learning en levenslang leren zijn geïmplementeerd. Het belangrijkste doel van onderwijs is mensen te begeleiden naar een zinvol leven.

• Open-source is de standaard voor technologie (Suares, 2016).

• Werkloosheid en sociale problemen worden verminderd. Universeel basisinkomen vervangt de sociale zekerheid.

• Gezondheidszorg is zorg en geen bedrijf. Goede zorg betekent het zorgen voor een gezonde leefomgeving en het bevorderen van een gezonde leefstijl.

• De internetpenetratie is bijna 100%. Het is het tijdperk van het internet der dingen (IoT).

• Datagestuurd.

• Cryptocurrency is een wettig betaalmiddel geworden dat nuttig, betrouwbaar en gecontroleerd wordt in termen van financiële compliance.

• Het openbaar vervoer is gebaseerd op elektrische voertuigen.

• De energie is duurzaam. Een aanzienlijk deel van de woningen wekt stroom op met behulp van zonne-energie en andere hernieuwbare energiebronnen.

• Het ecologische systeem is wettelijk beschermd. Er is geen conflict tussen economische ontwikkeling en het behoud van de natuur van het eiland.

• Er is een eenvoudig, effectief belastingstelsel.

• De rechtsstaat is gebaseerd op actuele wetgeving.”

References

Wikipedia. (n.d.). Derde weg. nl.wikipedia.org, pp. https://nl.wikipedia.org/wiki/Derde_weg_(sociaaldemocratie)#:~:text=De%20derde%20weg%20is%20een,liberale%20markteconomie%20en%20de%20verzorgingsstaat.

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Comments


bottom of page