top of page

Inclusie en inkomen: De onzichtbare samenhang

Inclusie en inkomen: De onzichtbare samenhang

DRAFT 3.0

23 juni 2023

Op de dag na het vonnis waarin werd bepaald dat specialisten vallen onder de wet normering topinkomens, werd onze gemeenschap geconfronteerd met een tweede stroomstoring van het jaar. Terwijl de hitte (34 °C) de overhand kreeg, kon de verontwaardiging over het vonnis niet worden verstomd. Laten we stilstaan bij de discussie die hieruit voortvloeit.

Ik wil niet beweren dat specialisten geen fatsoenlijk inkomen verdienen, zoals bijvoorbeeld een half miljoen per jaar. Het is echter van essentieel belang dat iedereen de mogelijkheid heeft om een inkomen te verwerven waarmee ze een waardig leven kunnen leiden. Bovendien is het bewezen dat een toereikend inkomen de beste vorm van preventieve gezondheidszorg is.

Recente gegevens tonen aan dat er momenteel 16.872 huishoudens onder de armoedegrens leven, wat overeenkomt met meer dan 45.000 mensen. Het is belangrijk op te merken dat deze cijfers geen betrekking hebben op niet-gedocumenteerde vreemdelingen. Van de totale bevolking van het eiland―148.925 inwoners―bevindt zich 31,3%, ofwel 46.647 mensen, in deze schrijnende situatie. In werkelijkheid zou dit percentage zelfs tussen de 50 en 60% kunnen liggen, vooral als we rekening houden met de invloed van emigratie.

Maar er moet iets aan de hand zijn dat wij niet zien. Hoe kunnen we inclusie prediken, terwijl we tegelijkertijd mensen uitsluiten? Waarom groeit de kloof tussen welgestelden en degenen die in armoede leven?

Het antwoord op deze vragen is complex en diepgaand. Onze samenleving wordt beïnvloed door structurele problemen die we onder ogen moeten zien. We moeten streven naar een inclusieve maatschappij waarin iedereen gelijke kansen krijgt, ongeacht hun achtergrond, beroep of sociaaleconomische status.

Om de onderliggende samenhang te begrijpen, moeten we ons bewust worden van de factoren die bijdragen aan ongelijkheid en armoede. Onderwijs, werkgelegenheid, sociale voorzieningen en een eerlijk belastingstelsel zijn slechts enkele van de vele aspecten die moeten worden aangepakt om een rechtvaardigere samenleving te creëren.

Het is cruciaal dat we een open dialoog voeren en onze stem laten horen. Laten we ons niet laten ontmoedigen door de obstakels die voor ons liggen. Door bewustwording, actie en samenwerking kunnen we streven naar een maatschappij waarin iedereen een menswaardig bestaan kan leiden.

De huidige stroomstoring is slechts een incident, vereist het verlichten van armoede en ongelijkheid in onze gemeenschap een langdurige en toegewijde inzet. Laten we deze uitdaging aangaan en werken aan een toekomst waarin iedereen kan genieten van een eerlijk inkomen en een leven vrij van armoede.

Samen kunnen we het verschil maken en bouwen aan een inclusieve samenleving waarin mensen niet worden wordt buitengesloten. In dit kader is het te prijzen dat de minister van SOAW over dit onderwerp de weg naar de Staten heeft gevonden op 19 of 20 juni 2023.

Miguel Goede

1 view0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page