top of page

Een scan van onze economie

Een scan van onze economie

 

DRAFT 4.0

 

13 december 2023


In het kader van ons jaarlijks webinar, gehouden op 15 december 2023, heb ik een onderhoud met econoom Runy Calmera. Zijn zeer ingekorte analyse komt hier op neer. Wie meer wil weten zal moeten deelnemen aan ons webinar op vrijdag 15 december.

 

 • Ondanks een toenemend toerisme wordt verwacht dat de economie slechts met 3.4% zal groeien in 2024.

 • Bij het optellen van alle groeicijfers blijkt dat we slechts een magere groei van 1.3% hebben doorgemaakt sinds 2019. De nasleep van de COVID-19 pandemie van 2020 is nu net voorbij. Dat is positief want het IMF schatte in dat wij dit pas in 2025 zouden bereiken.

 • Zowel de overheid als de binnenlandse consumptie dragen minimaal bij aan deze groei. In het recente verleden waren het vooral het toerisme (in 2021 en 2022) dat voor groei zorgde.

 • Om daadwerkelijke welvaart te creëren, moeten we qua groei boven het niveau van 2022 (7.9%) uitkomen, anders riskeren we verarming.

 • Sinds 2022 is er een positief saldo van 1.2% tot 2.6% van het Bruto Binnenlands Product op de begroting. Dat lijkt positief maar is niet genoeg om een juiste buffer te creëren.

 • Met de vergrijzing in aantocht en de noodzaak om de zorg te financieren, zouden we eigenlijk een veel hoger percentage moeten hebben, laten we zeggen +3%. Hoewel dit positief lijkt, is er behoefte aan een buffer, vooral om uitdagingen zoals klimaatverandering aan te gaan. De overheid moet aanzienlijk meer investeren in gezondheidszorg, armoedebestrijding en onderwijs. Met deze kleine overschotten heeft de overheid weinig middelen voor structurele investeringen en blijft het afhankelijk van Nederland.

 • In vergelijking met de aanzienlijke begrotingsklappen in 2020 en 2021 is dit echter een positieve ontwikkeling.

 • Wat betreft het saldo van wat we exporteren en wat we importeren. Dit is negatief. Normaal gesproken zou dit maximaal -5% van het Bruto Binnenlands Product moeten zijn voor een land, maar in 2024 zien we een niveau van -12.1%.

 • Curaçao en Sint Maarten leven boven hun stand, omdat ze te weinig verdienen aan deviezen (buitenlands geld) om al hun importen (welvaart) te financieren.

 • Tot nu toe wordt dit gedekt door externe financiering.

 

 • De deviezenvoorraad toont hoelang we nog kunnen importeren met de huidige deviezen. We bevonden ons eigenlijk in een gevaarlijke zone van 2001 tot 2008, met minder dan 3 maanden.

 • Verwacht wordt dat we in 2024 rond de 5 maanden zullen zitten. Er is echter opnieuw een dalende trend ten opzichte van de piek in januari 2021.

 • Deze piek is niet te danken aan een toegenomen concurrentievermogen, maar eerder aan de leningen die Nederland ons heeft verstrekt als coronahulp. Deze deviezen stromen binnen om onze aanzienlijke tekorten te financieren.

 

De kerngegevens van de Curaçaose economie zijn:

 • Onze economie groeit nominaal sinds 2021 met 8%, maar dit daalt een beetje tot 6% in 2024.

 • In 2022 zagen we een versnelde groei naar 15.3%, wat positief was en had moeten worden voortgezet.

 • De inflatie knaagt echter aan deze groei; in 2022 bedroeg deze 7.9%.

 • De werkloosheid is sinds 2021 afgenomen en zal naar verwachting 10.8% bedragen in 2024.

 • Niettemin zijn er nog steeds ongeveer 9000 uitkeringstrekkers.

 • Er zijn ook aanzienlijke aantallen immigranten en illegalen, mogelijk tussen 10.000 en 20.000, die nauwelijks bijdragen aan premies, loonbelasting en winstbelasting.

 • Om sociale fondsen, gezondheidszorg en vergrijzing te financieren, moeten alle arbeidspotentieel benutten. Dat betekent dat mensen die momenteel een uitkering ontvangen, productief moeten worden ingezet, en illegalen (die in de bouw werken) moeten bijdragen aan premies en belastingen.

 • Een verschuiving van directe belastingen naar indirecte belastingen (belasting op producten) in plaats van belasting op loon en winst kan dit bewerkstelligen.

 

Conclusie 2023 en vooruitzicht: Kortom: Curaçao steunt nog steeds sterk op toerisme als economische pijler. De overheidsbegroting vertoont een lichte positiviteit, maar de groei is niet voldoende substantieel en structureel om de grote uitdagingen van Curaçao, zoals vergrijzing, gezondheidszorg en armoedebestrijding, op te lossen.

In de periode 2024-2030 is een krachtigere economische impuls nodig. De grote groep uitkeringstrekkers moet actiever worden betrokken. De aanzienlijke groep immigranten en illegalen moet meer bijdragen aan de lokale economie. De overheid moet de begroting benutten voor meer investeringen in infrastructuur, onderwijs en duurzame energie. Nieuwe economische pijlers moeten worden ontwikkeld. De private sector moet veel actiever en competitiever worden. Een MKB-beleid is essentieel om de economie te stimuleren.

 

 

 

Miguel Goede

4 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page