top of page

Begroting Curacao 3.0

De begroting 2013 werkt niet.  Het heeft in de krant gestaan. Er is een niet financierbaar tekort.  Ik ga er ook niet verder op in.

Natuurlijk moeten we kijken naar de inkomstenkant en de uitgaven.  Om te beginnen bij de uitgaven. Natuurlijk moeten alle onnodige uitgaven worden teruggebracht.  Natuurlijk moet gekeken worden naar de efficientie. En het is een feit dat de personeelskosten de grootste kostenpost is. Waarom dit niet gebeurd? Natuurlijk komen weer de cliché oplossingen op tafel: bezuinigingen, kerntakendiscussie.  Visies op de rol van de overheid. Meer markt, minder overheid.

Aan de inkomstenkant zien we het volgende. Om te beginnen: de inkomsten van de overheid zijn afhankelijk van de economische ontwikkeling.  Als het economisch goed gaat, zijn de inkomsten voor de overheid beter. Een goed economisch beleid en het bevorderen van een positief investeringsklimaat.

Ik ben geen fiscalist net als mijn broer Alberto en mijn schoolvriend Etienne.  Ons belastingsysteem moet stukken eenvoudiger en volledig via het internet af te handelen zijn.  Ik wil naar een website, een app, en als burger aan mijn verplichting kunnen voldoen.  Ik stel een volgende voor:

Verschuiving naar indirecte belasting (OB).

Het samenvoegen van loonbelasting- en inkomstenbelasting en zo eenvoudig dat iedereen het in principe zelf kan doen.

Vereenvoudiging van de vennootschapsbelasting.

Afschaffen van alle overige belastingen.  Zo kan het verlies van wegenbelasting gecompenseerd worden via het heffen van accijnzen op de brandstof.

Het begrotingsproces kan veel beter.  Als alle leidinggevenden een concept begroting aanleveren aan de SG van het ministerie.  Als daarbij rekening is gehouden met regeringsbeleid.  Als de minister daar verantwoordelijkheid voor draagt.  Als het ministerie van financien dit coordineert.  Als de gezamenlijke SGs een totale concept begroting opleveren.  En dan kan het politieke spel binnen de Raad van Ministers worden gespeeld.  Als vervolgens de begroting in het Parlement wordt vastgesteld. Het zogenaamde budgetrecht van het Parlement.

Als bij de uitvoering alle kosten worden gekoppeld met de begroting.  Als dit wordt bewaakt.  Zo eenvoudig is het.  Dan hebben we Cft (Commissie Financieel Toezicht) niet nodig.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page