Miguel Goede 

Curaçao 3.0

We are an independent Think Tank Governance 3.0 focused on governance of Small Island Developing States.

Established in August 2017.
Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible
Oops. An error occurred.
Click here to try again.

Think Tank 3.0

Whitepaper Aanpassing belastingstelsel Curacao


Al jaren wordt het beleid van versimpeling van het belastingstelsel met de lippen beleden. In werkelijkheid is er sprake van een zeer complex belastingsysteem dat door een grote meerderheid van de burgers onbekend en dus onbegrepen is. Toch schept het bij de minister verbazing dat de compliance laag is.

Doel van dit paper is om een alternatief voor te stellen dat daadwerkelijke versimpeling inhoud.

De vraag die in wezen beantwoord moet worden is hoe haalt de overheid 2,3 miljard binnen, uit een economie van 5.7 miljard om de begroting te dekken?


Whitepaper Aanpassing belastingstelsel Curacao

Persbericht

30 juli 2019

‘Is the Economy Stupid’

Donderdag 25 juli 2019 is met groot succes de panneldiscussie ‘Is the Economy Stupid’ gehouden in Hotel Renaissance, Atrium. De opkomst was groot (ongeveer 180 personen) en het werd live uitgezonden via Z86 en werd opgenomen door TeleCuracao en Cariflex. Dit werd uitgezonden afgelopen zondag. De belangstelling heeft de organisatie verrast.

Drs. Sean de Boer, Centraal Bureau Statistiek, belichte de economie in kille cijfers. De economie krimpt al die jaar en zal waarschijnlijk dit jaar ook niet groeien. De werkloosheid is schrikbarend gestegen naar 22.2%. Ook het vertrouwen is de afgelopen tijd gedaald. Alleen het toerisme doet het goed. Defacto is Curacao van een gefercicieerde economie ontwikkeld naar een toeristisch eiland zo als velen in deze regio. De regio kent overigens wel economische groei, in tegenstelling tot Curacao.

Mrs. Mr. Miloushka Sboui-Racamy, Sociaal Economische Raad, belichte de ‘Future of Work’. Het gaat om nieuwe banen in ene nieuwe economie. Curacao moet zich klaar maken voor deze nieuwe banen. Het belangrijkste is om te investeren in een nieuwe mindset. Mensen moeten flexibel zijn om zich constant aan te passen aan technoligische ontwikkelingen.

Jonckeer, Kamer van Koophandel, presenteerde de visie van de kamer. Het gaat om de mens. Door onderwijs moet de mens geschikt gemaakt te worden voor een baan in de nieuwe economie. Curacao heeft een verouderde economie en heeft zich geisoleerd. Dat moet anders. Daarnaast moet Curacao gokken op nieuwe potentiele sectoren. Ook gaf hij aan blij te zijn dat hij eindelijk met de regering heeft kunnen overleggen over de groeistrategie.

Dr. Steven Martina, ex-minister economische ontwikkeling, bracht naarvoren dat voorzien was dat 2019 een moeilijk jaar zou worden, maar het werd door de crisis van Venezuela een ‘perfect storm’. Desondanks geeft hij aan dat er voldoende investeerders klaar staan. Het probleem is volgens Martina, een implementatie-deficiet. Curacao heeft problemen met implementatie. Hij pleit voor een’coalition of the willing’ die hier verandering moet brengen.

Dr. Miguel Goede, University of Governance en Goede Consultants, bracht naarvoren dat het allemaal in een mondiale context bekeken moet worden: klimaatverandering, ongelijkheid, imgratievraagstk, oprukken de technologie. De economie 2.0 Curacao, gebasseerd op de raffinaderij en financiele sector zijn niet de toekomst. Net als de kamer pleit hij voor een nieuwe economie 3.0. Vanaf de jaren tachtig heeft Curacao net als vele landen gekozen voor marktwerking (onder anderen privatisering) als oplossing. Overal is met na evaluatie hier van teruggekomen. Het neoliberalisme heeft geleid tot ‘greed’ en niet duurzame ontwikkeling. Hij pleit voor een duurzame ontwikkeling. Hij stelde dat bij het praten over economische ontwikkelingen factoren als corruptie, slechte respons van de overheid, en transnationale criminaliteit ook besproken moeten worden.

De groeistrategie blijft geloven in de markt en laat aspecten als corruptie onvermeld. Bovendien zal de groeistrategie, volgens het economische model van Calmera alleen leien tot groei als er jaarlijk 200 miljoen door de private sector wordt geinvesteerd. De vraag is of het ambtelijk apparaat de vergunningen kan produceren.

Na de inleidingen werd er met de zaal geinteracteerd. Na afsluiting was duidelijk dat er een grote behoefte bestaat aan dit soort informatie en om in zo’n setting over dit soort zaken te kunnen praten.

Dr. Miguel Goede

5616853

Verslag / persbericht

15 september 2019

Miguel Goede

Future of Work in Curaçao ; Trabou tin (?);

Vervolg van paneldiscussie “It’s the economy, stupid”:

Onder grote belangstelling werd op donderdag 12 september 2019 in het Avila Beach Hotel, La Belle Alliance, van 18:00 tot 21:00 een gesprek gevoerd over werk. De in leiders waren:

 • Specialist, Centraal Bureau Statistiek, mevrouw Dainadira Martes
 • Vertegenwoordiger werknemers, de heer Edmond (Chika) Francisca
 • Vertegenwoordiger KvK, de heer Marcos Cova
 • Minister SOAW, de heer Hensley Koeiman
 • Minister van Onderwijs, mevrouw Marilyn Alcala Walle
 • Vertegenwoordiger Sociaal Economische Raad, Raoul Henriquez

Het gesprek werd georgansieerd door University of Governance en werd geleid door Miguel Goede.

In een volle La Belle Alliance werd een gesprek gevoerd, dat gaandeweg zeer bijzonder werd. Het woord crisis werd maar één keer genoemd, maar het besef was er wel degelijk. De opkomst van alle sectoren was goed. Met name de vakbond was sterk vertegenwoordigd.

Tijdens deze mythische avond werden veel mythes doorgeprikt. De diverse bijeenkomsten van de afgelopen vier maanden klonken na gedurende het gesprek:

 • Future of Work in mei 2019
 • It is the economy, stupid
 • Bijeenkomst over de Groeistrategie georganiseerd door economen vereniging
 • VBC lunch, Dr. Bob Traa
 • Remote work works, georganiseerd door de JCI
 • Orange economy, georganiseerd door CINEX
 • Tech week Curaçao van Adric Walter

Van het vorige panel (It’s the economy, stupid) lag het volgende op tafel:

 • Economische groei, groeistratgie. Het eiland kent al vele jaren nauwelijks groei en de laatste drie jaren is er duidelijk sprake van krimp. De vraag is of de groeistrategie gaat werken.
 • De werkloosheid is ongekend hoog: 21,2%.
 • Het bedrijfsleven pleit voor opnieuw aansluiten bij de wereld, de isolatie beeindigen, om te beginnen met Engels in het onderwijs.
 • De SER presenteerde toen: The Future of work.
 • Implementatiedeficit
 • Balans markt – overheid (en civil society)

Specialist, Centraal Bureau Statistiek, mevrouw Dainadira Martes

Uit de cijfers blijkt onder andere dat vergrijzing een steeds groter probleem zal worden voor Curaçao. Steeds minder jongeren moeten de ouderen dragen.

38% van de bevolking is inactief op de arbeidsmarkt. Ook blijkt het opleidingsniveau van Curaçao ten opzicht van de regio en zelfs Nederland, op basis van de cijfers, goed te zijn. Toerisme is de best ontwikkelende sector, maar levert volgens sommigen niet de banen die horen bij onze levensstandaard. Curaçao lijkt een toeristisch eiland te worden net als alle andere eilanden in het gebied.

Ondanks de goede informatie die CBS die avond heeft presenteerd, blijkt wederom weer dat velen op het eiland gebrek aan data ervaren.

Vertegenwoordiger KvK, de heer Marcos Cova

De mentaliteit van de werknemers moet sterk verbeteren. Er is werk maar de werkzoekenden hebben niet de goede houding en skills. De hoge werkloosheid lijkt bijna een myhte en geen feit, nadat er vele anekdotes dit beeld leken te bevestigen. De Curaçaoenaar beheerst niet langer drie of vier talen. De meertaligheid is een andere mythe. Aan skills kan gewerkt worden, volgens de werkgevers, als de mentaliteit en de taalbeheersing maar een beetje voldoen.

Ondernemerschap verdient meer aandacht. Het is een mythe dat de Curaçao enaar niet kan ondernemen. Net als overal falen velen, maar met begeleiding blijkt het ook te lukken. Het MKB beleid is onvoldoende bekend, ondanks het feit dat het 80% van de banen zijn. Een platform voor digitaal bankieren is een conditio sine que non. Zonder een dergelijk platform kan de sector moeilijk exporteren.

De technologie werd weinig belicht tijdens deze bijeenkomst.

Vertegenwoordiger werknemers, de heer Edmond (Chika) Francisca

Het verder verhogen van de pensioenleeftijd is niet wenselijk en oneerlijk. De arbeiders hebben al lang genoeg gewerkt voor hun pensioen. Langer doorwerken maakt toetreding voor jongeren alleen maar moeilijker. Als de pensioenleeftijd blijft stijgen zullen mensen sterven voordat ze aan pensioen toe zijn en dat mag niet.

Jongeren keren al moeilijk terug vanwege te lage lonen en gebrek aan huisvesting. Huisvesting werd meerdere keren genoemd deze avond. Kortom: braindrain.

Arbeidstijdverkorting kan tot productiviteitsverhoging leiden, volgens de vakbondsman. Hij verwijst daarbij naar o.a. Nederland waar men 32 uur per week werkt en de productiviteit hoog blijft.

De vakbond is van mening dat de arbeidsmarkt al flexibel is, immers 90% van de onslagaanvragen worden gehonoreerd. Desalniettemin wil de bond best praten over Flexicurity. Gedurende de avond blijkt overigens dat partijen niet goed weten wat men onder Flexicurity verstaat.

Ook blijkt de vakbond niet tegen het importeren van werknemers in bijvoorbeeld de ICT sector. Het is een mythe dat Curaçao over de hele linie in de pas loopt met ICT ontwikkelingen.

Minister SOAW, de heer Hensley Koeiman

2.500 banen zullen vanaf nu geschapen worden in het toerisme. De werkzoekenden moeten klaar gestoomd worden. Deze sector leent zich daar ook voor. Er lopen diverse trajecten om dit te bereiken, maar er zal flink doorgepakt moeten worden

Toerisme schept niet de banen die wij nodig hebben. Het is een lage loonsector. De banen op en rond de raffinaderij zijn onzeker. De twee aanwezige ministers zijn optimistisch dat er een operator wordt gevonden voor de raffinaderij. Maar ook de financiele sector moet versterkt worden. Dat zijn goed betalende banen. Een combinatie met orange economy is goed mogelijk. Toerisme en creativiteit gaan goed samen.

Op de woorden patronage en nepotisme ging niemand in. De mythe dat er op de arbeidsmarkt niet wordt gediscrimeerd werd niet doorgeprikt.

Weer kwam de positie van ouderen naar voren. Ze zijn eenzaam. Dit is een mondiaal verschijnsel. Er zijn onvoldoende voorzieningen voor deze doelgroep, waar velen binnenkort toe zullen behoren. Veel banen zijn mogelijk in de zorg maar hoe zijn deze te betalen? Het is niet wenselijk om dit aan de markt over te laten daar dit zal leiden tot uitsluitig van de zwakkeren. Er is behoefte aan beleid.

Minister van Onderwijs, mevrouw, Marilyn Alcala Walle

De laatste inleider was de minister van onderwijs, wetenschap, sport en cultuur. Ze wees op de lange termijn visie, het National Development Program. Daarin staat: One where the island is a model and hub for the region. In deze context dienen kinderen al in de eerste fase zaken mee te krijgen om te kunnen functioneren op de arbiedsmarkt. Beleidsmatig is onderwijs bezig met de voorbereiding van het inbedden van de 21st Century Skills in het onderwijs. Uitgangspunten zijn: continuiteit van beleid en digitalisering van het onderwijs. De overheid investeert nu 20% van de begroting in het onderwijs (344 miljoen guldens). Dus er is geld voor onderwijs. De kritische nood van het publiek was, wat is het rendement van deze investering gezien de hoge jeugdwerkloosheid. Ook in deze context kwam het onderwerp data weer ter sprake. De minister kon mededelen dat er in het kader van Uneso wordt gewerkt aan een unit voor onderwijsstatistiek. Dit zal beter beleid zeker bevorderen.

Afsluiting

Dr. Miguel Goede sloot de avond af met het bedanken van de inleiders en de aanwezigen. Hij stelde dat het intellectuele gesprek weer vorm wordt gegeven, dat het goed gaat, maar dat gezocht wordt naar de optimale vorm. Maar dat het noodzakelijk is, staat buiten kijf. Een van de diverse zaken waar aan gewerkt moet worden is de verslaglegging en de samenwerking van het intellecuele en het maatschappelijk debat.

Dr. Miguel Goede

mpgoede@gmail.com

5616853