top of page

Overconsumptie van de zorg op Curaçao

Overconsumptie van de zorg op Curaçao

DRAFT 3.0

26 mei 2023

Op 14 mei stond het in de krant (Overconsumptie zorg; Medische zorg kost Curacao 13,4% van economie, 2023). Dit artikel plaatste de discussie over het CMC en het inkomen van specialisten in een andere context. Dat is niet perse beter noch slechter.

Om die 13,4% te begrijpen:

Aruba 9%

Regio 6,8%

Rijke landen 7,8%

Sint Maarten 8,5%

Vanaf eind jaren tachtig is Curaçao bezig de tering naar de nering te zetten. Ik meen dat al in Ekilibrio & Adelanto van Berenschot aangeven dat de gezondheidszorg hervormd moet worden. Ik herinner me al rapporten van Nederlandse professoren en een rapport geschreven onder het voorzitterschap van Piet Eddine rond de jaren negentig. Het meest recente rapport is van commissie Monte uit 2019. Men zegt dat dit laatste rapport een update is van wat allemaal eerder is bedacht.

Uit een notitie van 2010 volgt een synopsis:

Het ontbreekt op Curaçao aan een visie op de zorg, de zorg is versnipperd, de overheid voert geen regie, de zorgkosten zijn hoog, zeker in relatie tot de kwaliteit, kortom: de kwaliteit van de zorg moet worden verhoogd en de organisatie moet worden verbeterd. De kwaliteit van de zorg op Curaçao laat te wensen over. De toegankelijkheid van de zorg op Curaçao is op dit moment goed, maar komt in gevaar als de kosten blijven stijgen. De kosten voor de zorg op Curaçao blijven oplopen, interventie is noodzakelijk

• De uitgaven aan de zorg stegen in de periode 2008-2011 met 15%

• De netto economische groei was in die periode nul of negatief

• De bovengemiddeld stijgende kostenposten zijn: laboratoria (23%), huisartsen (22%), ziekenhuizen (19%) en medisch specialisten (17%)

• Bepaalde groepen medisch specialisten hebben relatief hoge honoraria (bron: Onderzoek Medische Tarieven 2010):

o Het relatieve honorarium van huisartsen (uitgedrukt in BNP/inwoner) is in een vergelijking tussen 18 landen het één na hoogste. Het honorarium ligt o.a. hoger dan dat in Nederland, Aruba, Portugal, Canada en Frankrijk

o Het relatieve honorarium van medisch specialisten (uitgedrukt in BNP/inwoner) is in een vergelijking tussen 18 landen het hoogste. Het honorarium ligt hoger dan landen als Nederland, Aruba, Verenigde Staten, Zweden, Canada en Frankrijk

o Het absolute honorarium van medisch specialisten (uitgedrukt in NAFL) staat in hetzelfde onderzoek op een 5e plaats, vlak achter dat in de Verenigde Staten

• Kostenbesparende maatregelen zijn:

o Zo snel mogelijk een nieuw ziekenhuis realiseren

o Een efficiënte en effectieve functieverdeling tussen de ziekenhuizen realiseren

o In dienst nemen van de medisch specialisten tegen normsalarissen en/of hen budgetteren

o Budgetteren van zorginstellingen

o Substantiële besparing op geneesmiddelen is mogelijk

o Een efficiënte en passende beroepskrachtenplanning in de zorg

• De beheer- en beleiduitgaven bedragen op Curaçao 12% van de zorguitgaven, in Nederland is dit 6%

In tegenstelling wat vaak de perceptie of werkelijkheid is, is er sinds 2010 wel het nodige gebeurd, maar is het zoals gebruikelijk―ook elders c.q. in andere landen―niet integraal geïmplementeerd. Inmiddels is er een nieuw ziekenhuis―CMC opende de deuren in 2019, net voor de pandemie― en zijn de specialisten in dienst. Maar het ziekenhuis kostte 600 miljoen in plaats van 300. (We wachten al jaren op het parlementair onderzoek.) Het ziekenhuis werd van onderdeel van de oplossing een grote oorzaak van het probleem. Velen, waaronder de specialisten, wijzen naar de kosten van de geneesmiddelen. Ook de importeurs worden door partijen geduid als heilig huisje. Bij een van zijn laatste optredens als voorzitter van het CFT, wees de inmiddels afgezwaaide prof. Raymond Gradus op de te nemen maatregelen in de zorg en het risico van het ziekenhuis. Hij wees specifiek naar de geneesmiddelen en gaf als voorbeeld dat het een significante besparing zou zijn als paracetamol niet meer in het pakket van de SVB zou zijn.

Naast het feit dat er, vergeleken met 2010, nog steeds geen economische groei is, is de bevolking kleiner en grijzer geworden. Het is duidelijk dat de zorg, en eigenlijk alles op Curaçao, op ramkoers is, en alle hens op het dek zouden moeten zijn om een crash te voorkomen. Maar men lijkt te hopen dat de wal het schip zal keren, maar ik vrees dat het schip zal zinken.

En zo als gebruikelijk kom ook ik niet toe aan waar het in feite om moet gaan, de verschuiving naar preventie! Wij behoren tot de top van de wereld als het gaat om welvaartziektes. Ik moet denken aan toen ik als rector manigificus (2010-2012) de medische faculteit wilde realiseren, door een opleiding van huisarten gebaseerd op het Primary Healthcare. Het WHO-model van Primary Healthcare heeft als doel om de gezondheidstoestand van individuen en gemeenschappen te verbeteren door middel van een geïntegreerde en alomvattende benadering van gezondheidszorg. Het legt de nadruk op preventie, gezondheidsbevordering en eerstelijnszorg als essentiële pijlers van een goed functionerend gezondheidssysteem. Natuurlijk is dit plan in de kiem gesmoord.

References

Overconsumptie zorg; Medische zorg kost Curacao 13,4% van economie. (2023, mei 14). Opgehaald van antilliaansdagblad.com: https://antilliaansdagblad.com/nieuws-menu/27618-overconsumptie-zorg

Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page