top of page

De ontwikkeling van de strategie van de organisatie

Gegeven de missie en visie en gegeven de omgeving van de organisatie (zie vorige blogs), hoe bepaalt de bestuurder en de toezichthouder de strategie om de missie en visie te materialiseren?

Strategie is: de concrete acties en de in te zetten middelen (bv. mensen en geld), afgezet in de tijd om de missie en visie te verwerkelijken.

Ik heb de indruk dat op Curacao veel organisaties in deze turbulente tijd werken zonder strategische plan, waarin de strategie is uitgewerkt.

De eerste stap is het uitvoeren van een sterkte- en zwakteanalyse, ook wel de SWOT analyse (Strengths, Weaknesses/Limitations, Opportunities, and Threats). De S en W hebben betrekking op de (interne) organisatie. En de O en T hebben betrekking op de omgeving.

De interne organisatie kan geanalyseerd worden door te kijken naar de PIOF functie (personeel, informatievoorziening, organisatie en financiën). In de volgende serie blogs, worden deze verder uitgewerkt.

Hier een korte SWOT van een consultancy organisatie:

S

Brede kennis

Netwerk

W

Kleine organisatie

Geen focus

Onvoldoende presentie op de markt

O

Turbulente tijden, organisaties moeten aanpassen

T

Geen economische groei

Teveel politieke onrust

Het gaat er om de sterke punten te benutten en de zwakke punten af te dekken. In het geval van de consultancy organisatie kan de strategie zijn: Een specialisme ontwikkelen. Een website starten. Een conferentie houden voor de doelgroep.

Volgens Porter heeft de organisatie de volgende strategische opties:

1 De lagekostenstrategie

2 Differentiatiestrategie

3 De focusstrategie

4 Stuck-in-the-middle

In het voorbeeld kiest de consultancy organisatie voor focus.

Om de strategie van de organisatie te ontwikkelen moeten de volgende stappen worden doorlopen:

1. Aanstellen van een trekker

2. Kick off meeting

3. Workshop SWOT analyse

4. Onderbouwen (met cijfers) van de SWOT

5. Workshop alternatieve richtingen

6. Keuzes

7. Schrijven strategisch plan

8. Vaststellen

9. Uitvoeren

10. Monitoren

Het strategisch plan moet jaarlijks voor vijf jaar worden geëvalueerd, bijgesteld en vast gesteld. Het is onderdeel van de governance cyclus. Het is onderdeel het proces van sturen en verantwoorden.

Welke strategie past bij u organisatie gegeven de missie en visie en de SWOT?

In de volgende blog gaan we in op change management. Hoe om gaan met veranderingen die voortvloeien uit de implementatie van de strategie. Er zijn vele vragen over het ontwikken van de missie en visie van de organisatie (vorige blog). Op dit onderwerp kom ik in de toekomst op terug. Kun je niet wachten? Dan kun je altijd contact met mij opnemen.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page