Miguel Goede 

Curaçao %.0

Blog Caribbean 5.0

Reflectie: many things are fixed.

Posted on May 8, 2016 at 11:50 AM

Of het nu het landskampioenschap van PSV is in 2016, die op de laatste dag de titel verwerft door dat Ajax een punt laat liggen tegen De Graafschap, op 8 mei 2016. Of het 9/11. Of de Tour de France.

Categories: Reflecties

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

39 Comments

Reply Pavloscfh
11:34 AM on September 25, 2020 
Ñ?далиÑ?е,пожалÑ?йÑ?Ñ?а! .
sh.i.nami.n.sk.20.1.5@gmail.com
Reply Markusinh
11:15 AM on September 23, 2020 
Ñ?далиÑ?е,пожалÑ?йÑ?Ñ?а! .
Reply Markusegs
1:51 PM on September 21, 2020 
Ñ?далиÑ?е,пожалÑ?йÑ?Ñ?а! .
Reply Zelenarqu
8:55 AM on September 21, 2020 
Ñ?далиÑ?е,пожалÑ?йÑ?Ñ?а! .


p.rim.e.g.r.a.nit.20.19@gmail.com
pr.i.meg.ran.i.t2.0.19@gmail.com
pr.im.e.g.ran.it.2.0.19@gmail.com
pr.i.m.e.g.ra.n.i.t.201.9@gmail.com
p.rim.eg.r.a.n.it.2.019@gmail.com
Reply agrohimhxy
12:43 PM on September 13, 2020 
Ñ?далиÑ?е,пожалÑ?йÑ?Ñ?а! .


li.d.e.r.p.ro.m.o2.01.5.su.p.er@gmail.com
li.de.r.pr.o.mo.20.1.5s.u.pe.r@gmail.com
l.i.derp.r.omo.2.0.15.super@gmail.com
l.i.d.er.p.rom.o.2.015.s.u.per@gmail.com
l.ide.rp.r.om.o2015.s.uper@gmail.com
Reply Antoniofvs
6:41 AM on September 7, 2020 
Ñ?далиÑ?е,пожалÑ?йÑ?Ñ?а! .


plen.k.isfilm.by@gmail.com
Reply Victormkd
6:25 PM on September 3, 2020 
Ñ?далиÑ?е,пожалÑ?йÑ?Ñ?а! .


pl.enk.i.sf.il.mb.y@gmail.com
Reply AbrahamLit
4:02 AM on August 30, 2020 
1xbet
Reply FrankArilk
7:36 AM on August 28, 2020 
Top incontri
incontri bakecaincontri
Reply Michaelnum
12:05 AM on August 18, 2020 
#Hookahmagic
Ð?Ñ? вÑ?егда Ñ? Ð?ами и Ñ?Ñ?аÑ?аемÑ?Ñ? неÑ?Ñ?и Ñ?олÑ?ко позиÑ?ив и Ñ?адоÑ?Ñ?Ñ?.
Ð?Ñ?иÑ?е Ð?аÑ? в Ñ?оÑ?Ñ?еÑ?Ñ?Ñ?,подпиÑ?Ñ?вайÑ?еÑ?Ñ? и бÑ?дÑ?Ñ?е в кÑ?Ñ?Ñ?е поÑ?ледниÑ? Ñ?оповÑ?Ñ? Ñ?обÑ?Ñ?ий.
СÑ?Ñ?ого 18+

Ð?акой калÑ?Ñ?н кÑ?пиÑ?Ñ? новиÑ?кÑ??
Ð?Ñ?ли Ñ?Ñ?о пеÑ?ваÑ? покÑ?пка, Ñ?о лÑ?Ñ?Ñ?е наÑ?аÑ?Ñ? Ñ? более пÑ?оÑ?Ñ?Ñ?Ñ? моделей. ЭÑ?о изделиÑ? Ñ?о Ñ?Ñ?едней вÑ?Ñ?оÑ?ой (70 Ñ?м) и одной наÑ?адкой. Ð?олиÑ?еÑ?Ñ?во Ñ?Ñ?Ñ?б влиÑ?еÑ? на Ñ?абоÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?ва. ЭÑ?о бÑ?деÑ? Ñ?Ñ?Ñ?днаÑ? задаÑ?а.

Ð?Ñ?енÑ? важно обÑ?аÑ?аÑ?Ñ? внимание на маÑ?еÑ?иал Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?. Чем он пÑ?оÑ?нее, Ñ?ем долÑ?Ñ?е пÑ?ибоÑ? пÑ?оÑ?лÑ?жиÑ?. СÑ?ок Ñ?лÑ?жбÑ? Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?ва минимÑ?м на 10 леÑ?.

https://h-magic.su/bonche
РекомендÑ?еÑ?Ñ?Ñ? обÑ?аÑ?аÑ?Ñ? внимание на внÑ?Ñ?Ñ?енний диамеÑ?Ñ? Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?. Ð?н должен бÑ?Ñ?Ñ? минимÑ?м 12 Ñ?м.

Ð?ожно Ñ?аÑ?Ñ?моÑ?Ñ?еÑ?Ñ? Ñ?акже Ñ?лекÑ?Ñ?оннÑ?е изделиÑ?. Ð?ни компакÑ?нÑ?е и пÑ?оÑ?Ñ?Ñ?е в иÑ?полÑ?зовании. Ð?езопаÑ?нÑ?й дÑ?м. Ð?го можно кÑ?Ñ?иÑ?Ñ? (паÑ?иÑ?Ñ?) даже в обÑ?еÑ?Ñ?веннÑ?Ñ? меÑ?Ñ?аÑ?. ЧÑ?о каÑ?аеÑ?Ñ?Ñ? его вкÑ?Ñ?овÑ?Ñ? каÑ?еÑ?Ñ?в â?? они ниÑ?ем не Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?паÑ?Ñ? Ñ?Ñ?адиÑ?ионнÑ?м Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?вам. Ð?акой Ñ?лекÑ?Ñ?оннÑ?й калÑ?Ñ?н кÑ?пиÑ?Ñ? лÑ?Ñ?Ñ?е? СамÑ?й Ñ?аÑ?пÑ?оÑ?Ñ?Ñ?аненнÑ?й гаджеÑ? â?? плоÑ?адÑ? Sturbuzz.
Reply JeremyDrype
9:47 PM on July 13, 2020 
delyagin.ru/redirect?url=https://t.me/s/zerkalo_1xbet_melbet_bk
Reply Davidtrazy
11:15 AM on June 9, 2020 
Hey. I am looking for a
man for constant meetings and sex.
I'm very insatiable, I need a lot of sex.
Write me here, everyone who dreams of unbridled sex.

https://clck.ru/F96Y3

[IMAGE]
Reply JamesEngal
7:13 PM on May 12, 2020 
New search engine. - 1000 000$

The last bull market in gold had lasted for several years. If money isn't money anymore, and money is essentially debt, what is it we should? Maybe this particular also the reasons people don't know of currency forex trading yet.
New search engine. - 1000 000
If you have to avoid know the best way to invest money or how to invest for 2011 and beyond and you really are on a strict budget, the article is written for you may. Some of the biggest and best fund companies in planet got that way by using the services of small investors directly. That isn't likely adjust in 2011 and entering into the next. Today the internet provides easier to speculate money in the past before.
Reply HarrietmAw
4:44 PM on February 13, 2020 
Хай.
Ð?ое имÑ? Ð?елÑ?.
Ð?ознакомлÑ?Ñ?Ñ? Ñ? паÑ?нем длÑ? вÑ?Ñ?Ñ?еÑ?и. Ð?Ñ?иедÑ? к Ñ?ебе на Ñ?айон или вÑ?Ñ?Ñ?имÑ?Ñ? Ñ? менÑ?. Ð?ивÑ? недалеко.

Ð?ои Ð?Ю Ñ?оÑ?огÑ?аÑ?ии
Reply Neootit
6:19 PM on February 10, 2020 
Ð?деÑ?Ñ? вÑ? можеÑ?е заказаÑ?Ñ? копиÑ? лÑ?бого Ñ?айÑ?а под клÑ?Ñ?, недоÑ?ого и каÑ?еÑ?Ñ?венно, пÑ?и Ñ?Ñ?ом не Ñ?Ñ?аÑ?Ñ? Ñ?вое вÑ?емÑ? на Ñ?азлиÑ?нÑ?е пÑ?огÑ?аммÑ? и Ñ?Ñ?иланÑ?-Ñ?еÑ?виÑ?Ñ?.

Ð?лониÑ?ованиÑ? подлежаÑ? Ñ?айÑ?Ñ? как на конÑ?Ñ?Ñ?Ñ?кÑ?оÑ?аÑ?, Ñ?ак и на движкаÑ?:
- Tilda (ТилÑ?да)
- Wix (Ð?икÑ?)
- Joomla (Ð?жÑ?мла)
- Wordpress (Ð?оÑ?дпÑ?еÑ?Ñ?)
- Bitrix (Ð?иÑ?Ñ?икÑ?)
и Ñ?.д.
Ñ?елеÑ?он 8-996-725-20-75 звониÑ?е пиÑ?иÑ?е viber watsapp
Ð?опиÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? не Ñ?олÑ?ко одноÑ?Ñ?Ñ?аниÑ?нÑ?е Ñ?айÑ?Ñ? на подобии Landing Page, но и многоÑ?Ñ?Ñ?аниÑ?нÑ?е. СоздаеÑ?Ñ?Ñ? полнаÑ? копиÑ? Ñ?айÑ?а и наÑ?Ñ?Ñ?аиваÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?оÑ?мÑ? длÑ? оÑ?пÑ?авки заÑ?вок и Ñ?ообÑ?ений. Ð?Ñ?оме Ñ?ого, подклÑ?Ñ?аеÑ?Ñ?Ñ? админка (админ панелÑ?), позволÑ?Ñ?Ñ?аÑ? Ñ?едакÑ?иÑ?оваÑ?Ñ? код Ñ?айÑ?а, изменÑ?Ñ?Ñ? Ñ?екÑ?Ñ?, загÑ?Ñ?жаÑ?Ñ? изобÑ?ажениÑ? и докÑ?менÑ?Ñ?.

Ð?деÑ?Ñ? вÑ? полÑ?Ñ?иÑ?е веÑ?Ñ? комплекÑ? Ñ?Ñ?лÑ?г по копиÑ?ованиÑ?, Ñ?азÑ?абоÑ?ке и пÑ?одвижениÑ? Ñ?айÑ?а в ЯндекÑ?е и Google.

ХоÑ?иÑ?е Ñ?знаÑ?Ñ? Ñ?колÑ?ко Ñ?Ñ?оиÑ? Ñ?делаÑ?Ñ? копиÑ? Ñ?айÑ?а?
напиÑ?иÑ?е нам
8-996-725-20-75 звониÑ?е пиÑ?иÑ?е viber watsapp

Here you can order a copy of any site turnkey, inexpensive and high quality, while not wasting your time on various programs and freelance services.

Cloning sites are subject to both designers and engines:
- Tilda (Tilda)
- Wix (Wicks)
- Joomla (Joomla)
- Wordpress (WordPress)
- Bitrix (Bitrix)
etc.
phone 8-996-725-20-75 call write viber watsapp
Not only single-page sites like Landing Page are copied, but also multi-page sites. A full copy of the site is created and forms for sending requests and messages are set up. In addition, the admin panel is connected, which allows you to edit the site code, change the text, upload images and documents.

Here you will get a full range of services for copying, development and promotion of the site in Yandex and Google.

Do you want to know how much it costs to make a copy of the site?
write to us
8-996-725-20-75 call write viber watsapp
Reply Williamequaw
4:36 AM on January 18, 2020 
XXX Videos Porn XXX
Free XXX Porn Tube & Videos.
Best XXX Video & Movies.
Porn XXX Video Sex Porn Videos.
Sex XXX Sex Movies Porn Movie.
Watch now the best free porn!!
Porn Tube, 100% Free
XXX Videos, Sex Movies, Porn Videos
Porn XXX,Free Sex,Porn HD,Porn Movies
Porn Videos Tube, Porn Video XXX
XXX Movies, XXX Video Tube
Best Porn Websites. Watch Best Porn Videos for FREE:
https://pornofilms24.fr - Porn Movies - Meilleurs vidÄ?©os de sexe et films porno.Regarder gratuitement.
https://pornhd24.co.uk - Porn Hd.Great porn videos and sex movies.
https://xxxpornxxx24.com - XXX Porn Video XXXPorn Movies XXX Uncensored - XXX Porn XXX.
https://porns888.com - ĺâ?¦Å¤Ä?Ë?»Ä?Â?Â?äÅ?Å?ĺË?±çâ?°â?¡- Free China Porn - Porns888.com.
https://porn-video24.co.uk - Porn Video.Free Porn Video. Watch for Free.

Have fun watching porn on best porn websites.
Have a nice watch :)
Thank you :D
Reply qtbvqjuild
10:00 PM on January 7, 2020 
cbd oil purekana cbd oil cbd oil cbd oil cbd oil hemp cbd oil cbd oil

cbd hemp oil cbd oil for vaping cbd oil cbd oil cbd oil online amazon cbd oil near me cbd oil
Reply Jeremybag
12:19 AM on December 22, 2019 
Ð?дÑ?авÑ?Ñ?вÑ?йÑ?е! клаÑ?нÑ?й Ñ? ваÑ? Ñ?айÑ?!
Ð?аÑ?ел Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?кÑ?Ñ? базÑ? кино: Ñ?моÑ?Ñ?еÑ?Ñ? лÑ?Ñ?Ñ?ие Ñ?илÑ?мÑ? Ñ?анÑ?аÑ?Ñ?ики 2018
ТÑ?Ñ?: Ñ?оÑ?Ñ?ийÑ?кие Ñ?еÑ?иалÑ? 2019 в Ñ?оÑ?оÑ?ем каÑ?еÑ?Ñ?ве http://kinofly.xyz/serialy/ Ñ?пиÑ?ок 2018
Ð?деÑ?Ñ?: http://kinofly.xyz/2516-zabiraya-zhizni-rezhisserskaya-versiya-ta
king-lives-unrated-directors-cut-2004.html Ð?абиÑ?аÑ? жизни (РежиÑ?Ñ?еÑ?Ñ?каÑ? веÑ?Ñ?иÑ?) / Taking Lives (Unrated Director's Cut) (2004) Ñ?моÑ?Ñ?еÑ?Ñ? онлайн беÑ?плаÑ?но
ТÑ?Ñ?: http://kinofly.xyz/13268-utochnena-tyazhest-poluchennyh-tomom-kru
zom-travm.html
Reply Si2
5:34 PM on November 3, 2019 
Ð?Ñ?едÑ?Ñ?авим, вÑ? владелеÑ? нового инÑ?еÑ?неÑ?-Ñ?еÑ?Ñ?Ñ?Ñ?а, коÑ?оÑ?Ñ?й имееÑ? пÑ?иÑ?Ñ?нÑ?й Ñ?Ñ?илÑ?, Ñ?добнÑ?Ñ? навигаÑ?иÑ? и полезнÑ?Ñ? длÑ? поÑ?еÑ?иÑ?елей Ñ?екламнÑ?Ñ? инÑ?оÑ?маÑ?иÑ?. Ð?о до Ñ?иÑ? поÑ? неÑ? Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?ников на инÑ?еÑ?неÑ?-Ñ?айÑ?е. ЧÑ?о делаÑ?Ñ?? Ð?Ñ?ли вÑ? владееÑ?е Ñ?обÑ?Ñ?веннÑ?м делом мÑ? поможем вам Ñ?оздаÑ?Ñ? пÑ?одаÑ?Ñ?ийÑ?Ñ? Ñ?айÑ?. Ð?еÑ?омненно, ни одно Ñ?еалÑ?ное или виÑ?Ñ?Ñ?алÑ?ное пÑ?едпÑ?иÑ?Ñ?ие не можеÑ? пÑ?одвигаÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?амоÑ?Ñ?оÑ?Ñ?елÑ?но. Ð?Ñ?бой Ñ?оÑ?говой компании надлежиÑ? поддеÑ?жка в пÑ?иобÑ?еÑ?ении попÑ?лÑ?Ñ?ноÑ?Ñ?и, а во Ð?иÑ?овой компÑ?Ñ?Ñ?оÑ?ной Ñ?еÑ?и без нее каÑ?егоÑ?иÑ?еÑ?ки не бÑ?Ñ?Ñ? из-за бÑ?Ñ?ной конкÑ?Ñ?енÑ?ной боÑ?Ñ?бÑ?.Ð?Ñ? занимаемÑ?Ñ? Ñ?азÑ?абоÑ?кой пÑ?одаÑ?Ñ?егоÑ?Ñ? Ñ?айÑ?а. Ð?аÑ?и Ñ?оÑ?Ñ?Ñ?дники гоÑ?овÑ? запÑ?Ñ?Ñ?иÑ?Ñ? наÑ?Ñ?оÑ?Ñ?ий лÑ?бой Ñ?айÑ? в Ñ?еÑ?ение 5 Ñ?абоÑ?иÑ? дней. СвеÑ?Ñ? вÑ?даÑ?и изгоÑ?овленнÑ?Ñ? web-Ñ?айÑ?ов, мÑ? оÑ?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?влÑ?ем Ñ?акие Ñ?Ñ?лÑ?ги как Ñ?еÑ?. подмоги: Ñ?воевÑ?еменное пÑ?одление Ñ?оÑ?Ñ?инга и ваÑ?его домена, добавление наполнениÑ? на вебÑ?айÑ?, Ñ?азмеÑ?ениÑ? новинок. Ð?аÑ?и Ñ?Ñ?лÑ?ги дадÑ?Ñ? возможноÑ?Ñ?Ñ? вам Ñ?Ñ?аÑ?Ñ? лидеÑ?ом на гоÑ?изонÑ?аÑ? инеÑ?а.

seo пÑ?одвижение в google
Reply NormanCoath
3:03 AM on October 25, 2019 
Specialist cleansing today is greater than only cleaning: present day equipment, resources and also techniques of work switch it in to a real modern procedure that drastically transforms the standard understanding of what it indicates to definitely "clean".

In residence cleaning company - excellent
Maid service Brooklyn
- it is actually effortless, beneficial and also economical with our company.
Trust the tidiness forerunners to home cleaning Brooklyn! We utilize expert cleaning agents and also technological tools of global suppliers in our work and carry out a great work with cleaning of any type of complexity.

8]And t cleaning services manhattan

Collaboration with the business is actually the backer of an impeccable, successful and effective cleaning of qualified property cleaning as well as encompassing regions. Currently, residence cleaning company from our business are actually used in New Shirt. Cherish and you the genuine advantages and also efficient benefits of our company proposal.

By signing a long-term solution arrangement with our company, you are going to be able to abandon the necessity to maintain a sizable workers of specialized staff, which, subsequently, are going to enhance expenses. The price of the complicated, daily, general house cleansing of Staten Isle, carried out through our workers, are going to constantly be lower than the cost of wages for cleaning services, the purchase of cleaning items and equipment.

6]Full home cleaning service manhattan

Leave behind a demand on the website, specify your title or even company title, call phone number and day of planned cleaning, leave your dreams as well as needs in an information to the manager if needed, at that point our expert will contact you in the shortest opportunity and also point out the time, opportunity and also place of work!